ALGIRDO URBELIO  ĮMONĖS DARBO TVARKOS
TAISYKLĖS (IŠRAŠAS)

 

ALGIRDO URBELIO INDIVIDUALI ĮMONĖ
Įmonės kodas 30059811Vydūno 47, Kuršėnai Šiaulių r. sav. Tel.861465663
Mokymo patalpos ir administracijos adresas: V.Kudirkos g. 33 Kuršėnai Šiaulių r. sav. Tel .861465663 ,  867477512
                                          

DARBO TVARKOS IR MOKYMO ORGANIZAVIMO TAISYKLĖS  (Išrašas)

Bendruosios nuostatos
1. Šios taisyklės reglamentuoja mokymo organizavimo tvarką ir pagrindinio dokumento, reguliuojančio mokinių ir vairavimo mokyklos santykius – mokymo sutarties, sudarymo, įsigaliojimo ir nutraukimo tvarką.
2. Šiose taisyklėse vartojamos pagrindinės sąvokos:
    Vairavimo mokykla – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka įregistruota įmonė ar įstaiga, kuriai Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos viršininko įsakymu suteikta teisė vykdyti jame nurodytos (B-) kategorijos transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, jame nurodytoje mokymo patalpoje (-ose) ir vairavimo mokymo aikštelėje (-ėse);
    Mokymo valanda – (toliau vadinama – valanda) – laikas, per kurį vairuotojų mokytojas ar vairavimo instruktorius tiesiogiai dirba  su mokiniais (moko, aptaria užduotis, pasiekimus, klaidas ir pan.). Mokymo valandos trukmė – 45 minutės.
   Vairuotojų mokytojas (vairavimo instruktorius) – šio reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo reikalavimus atitinkantis asmuo, kuris suteikia mokiniams teorijos (praktikos) žinių.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka LR Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo, Vairuotojų  pirminio mokymo tvarkos aprašo ir Reikalavimų vairavimo mokykloms aprašo sąvokas.

Sutarties sudarymo, jos įsigaliojimo ir nutraukimo tvarka

1.     Asmenys, norintys įgyti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones,  privalo iki mokymo pradžios sudaryti mokymo sutartį, kuri yra pagrindinis dokumentas, reguliuojantis santykius tarp mokyklos ir mokinio.
1.2. Sutartis įsigalioja, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško įsipareigojimų įvykdymo.

1.3. Jei mokinys su vairavimo mokykla  sudaro sutartį tik dėl praktinio vairavimo mokymo, jis turi pateikti VĮ “Regitra” išduotą pažymą apie išlaikytą teorijos egzaminą. Pažymos kopija pridedama prie mokymo sutarties.
1.4. Vairavimo mokykla su mokiniu, turinčiu išduotą mokymo kursų baigimo liudijimą ar vairuotojo pažymėjimą ir pageidaujančiu tobulinti žinias ir (ar) įgūdžius, turi sudaryti mokymo sutartį dėl tokio mokymo.
1.5. Vairavimo mokykla turi teisę nutraukti mokymo sutartį, jeigu mokinys nevykdo savo įsipareigojimų. Vairavimo mokyklai nutraukus mokymo sutartį arba mokiniui vienašališkai nutraukus ją, sumokėtas mokestis už mokymą negrąžinamas.
1.6. Kitos mokymo sutarties nutraukimo sąlygos aptariamos pačioje sutartyje.
 
2. Šalių teisės ir pareigos

2.1. Mokinio teisės:
2.1.1. gauti informaciją iš vairavimo mokyklos administracijos darbuotojų;
2.1.2. laikinai sustabdyti mokymosi kursą – prieš tai informavus mokyklą;
2.1.3. mokinys, išklausęs teorijos ir atlikęs praktinio vairavimo mokymo kursą, gali pageidauti, kad mokykla išduotų pažymą, kurioje būtų nurodytos išklausytų dalykų temos, valandų skaičius bei įvertinimai.

 2.2. Mokinio pareigos:
2.2.1. pateikti teisingus asmens duomenis, reikalingus mokymo sutarties sudarymui;
2.2.2. pradėjus teorijos mokymo kursą lankyti su grupe, su ja ir baigti;
2.2.3. laikytis bendrųjų viešos tvarkos ir darbo tvarkos taisyklių, tausoti mokyklos inventorių ir vaizdines priemones, atlyginti dėl savo kaltės padarytą žalą mokyklai;
2.2.4. nustatytu laiku išlaikyti teorijos ir praktinio vairavimo įskaitas ir egzaminus;
2.2.5. laiku sumokėti už teorijos ir praktinio vairavimo mokymus;
2.2.6. negalintis sutartu laiku atvykti į praktinio vairavimo užsiėmimą, prieš dieną iki 12.00 valandos perspėti vairavimo instruktorių. Jei mokinys į praktinio vairavimo užsiėmimą neatvyko ir neperspėjo vairavimo instruktoriaus, tokiu atveju jam pinigai už užsiėmimą nebus grąžinami;
2.2.7. pagal nustatytą tvarką lankyti teorijos ir praktinio vairavimo pamokas, atvykti į paskutinį praktinio vairavimo užsiėmimą, kuris skiriamas egzaminui (jo tvarka analogiška VĮ “Regitra“ egzamino tvarkai: dviem etapais – aikštelėje ir keliuose), jei mokinys neišlaikė vieno egzamino etapo, jis įsipareigoja praktinio vairavimo mokytis papildomai 2 valandas ir paskutinės pamokos metu laikyti egzaminą ta pačia tvarka. 

2.3. Vairavimo mokyklos teisės ir pareigos:

2.3.1.
 Užtikrinti tinkamą mokymo kokybę taikant pedagoginius ir metodinius pagrindus.
2.3.2 Užtikrinti, kad mokinio asmens duomenys, teorijos galutinės įskaitos testai su įvertinimu, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašai, bus tvarkomi ir saugomi tik teisėtais būdais, nepažeidžiant LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų, kitų teisės aktų reikalavimų. Vairavimo mokykla asmens duomenis, teorijos galutinės įskaitos testas su įvertinimu, praktinio vairavimo įgūdžių galutinės įskaitos garso ir vaizdo įrašus, vadovaujantis: VKTI prie susisiekimo ministerijos viršininko 2014 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 2B-84 Vilnius „Dėl vairuotojų pirminio mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir VKTI prie susisiekimo ministerijos viršininko 2011 liepos 27 d. įsakymu Nr. 2B – 299 „Dėl praktinio vairavimo galutinės įskaitos vaizdo ir garso įrašų darymo, saugojimo, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ naudos išimtinai: vairavimo mokymo kontrolei, vairavimo mokymo kursų baigimo apskaitai, egzaminuojamųjų ir egzaminų rezultatų apskaitai.


2.3.3 teorijos mokymą vykdyti grupėmis (arba individualiai), o praktinį – individualiai. Per dieną mokymo grupėje mokyti teorijos ne daugiau kaip 4 valandas, o praktinio vairavimo su vienu mokiniu – ne daugiau kaip 3 valandas;
2.3.4. mokyti teorijos ir (ar) praktinio vairavimo tik tuos asmenis, kurie yra sudarę mokymo sutartis;
2.3.5.Mokiniams, baigusiems mokymo kursą, turintiems teigiamus vertinimus, ir sumokėjus visą kainą, nustatyta tvarka duomenys perduodami VĮ ,,Regitra“

2.3.6.  užtikrinti, kad teorijos ir (ar) praktinio vairavimo mokytų tik darbo santykiais su vairavimo mokykla susiję (įdarbinti) vairuotojų mokytojai ir vairavimo instruktoriai;
2.3.7. užtikrinti, kad kiekvienas vairuotojų mokytojas ir vairavimo instruktorius mokymo metu turėtų teminius planus ir kontroliuoti, kad būtų jų laikomasi;
2.3.8. vykdyti tik tų kategorijų transporto priemonių vairuotojų pirminį mokymą, kurias įsakymu konkrečiai vairavimo mokyklai patvirtino Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos (toliau vadinama – Inspekcija) viršininkas;
2.3.9. neišduoti mokymo kursų baigimo liudijimų tiems mokiniams, kurie nebaigė viso privalomo praktinio vairavimo mokymo kurso, išklausė mažiau kaip 80 procentų nustatyto teorijos kurso valandų ar turi neigiamus galutinius mokymo dalykų įvertinimus. Išklausyti praleistas pirminio mokymo kursų temas mokiniai galės, suderinę laiką su teorijos mokytoju ar vairavimo instruktoriumi.

3.Baigiamosios nuostatos

3.1.  Vairavimo mokymo sutarties šalių ginčai sprendžiami šalių susitarimu, o šalims nesusitarus per du mėnesius – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka